‏بچه بودم يه مدت ميرفتم كلاس بوكس. بابام ميومد به مربيه ميگفت سي بيشتر ميدم اينو كتك بزنين بدنش سفت شه

ديگه بعد يه مدت ديدم دارم قطع نخاع ميشم ادامه ندادم ://