ای کاش
کسی می آمد و غم‌ها را
از قلب
اهالی زمین برمیـداشت