اینکه دایی ندارم شاید ناراحت کننده باشه ولی من از اونور قضیه نگاه می‌کنم که مامانم دیگه فحش نمی‌خوره سر عمه بودنش و بابام به جرم شوهرعمه بودن محکوم به بی‌مزگی نیستemoji