ای کاش دنیا روی خوبش را نشان می‌داد
«آغوش» پایانِ خوشِ این ماجرا میشد...