یه بار هم سر جلسه امتحان داشتم تقلب میکردم مراقب فهمید مچم گرفت، بهش گفتم: همه میتونن مچ بگیرن اگه راست میگی دست بگیر

هیچی دیگه دستم بگرفتو تا درب خروج پا به پا برد