تمامت را
به راحتی سهم کسی نکن
آدم‌ها خوب بلدند
حرام کنند چیزی را که
زحمتی برای به دست آوردنش
نکشیده‌اند ...