هر سال اوایل آذر به خودم میگم خب امسال دیگه نمیزارم برا شب امتحان روزی یه فصلم بخونم تمومه

با همین فرمون ترم دهمیه که دارم ریاضی مهندسی برمیدارم 😂