‏به بابام‌ الکی گفتم میخوام برم از ایران احتمالا از مرز قاچاقی برم ترکیه و بعدش ببینم چی میشه
یکم با خودش فکر کرد برگشت گفت، خب الان تو بری آشغالارو کی بزاره دمه در؟

یعنی آینده آشغالا واسش مهمتر از آینده منه