زیتون بخورید تا امراض قلبی وسرطان را از خود دور کنید👌

زیتون حاوی مواد شیمیایی گیاهی وآنتی اکسیدان است که از تمایل به لخته شدن خون ورسوب کلسترول جلوگیری کردهوضدسرطان سینه و کولون است.