حتما این ویدئو از سایه رو ببینید....
نشسته ام به در نگاه می کنم
دریچه آه می کشد
تو از کدام راه می رسی؟
خیال دیدنت چه دلپذیر بود
جوانی ام درین امید پیر شد
نیامدی و دیر شد…
همین


فقط اون سکوت پر از غم آخرش ... 😔