این شبیخون بلا باز چه بود ای ساقی ...
ساز و آوازِ استاد عشق ، محمد رضا شجریان با کمانچه کیهان کلهرِ