خُرّم آنکس که در این مِحنتگاه
خاطری را سببِ تسکین است...