‏داداشم:بابا بیماری پروانه ای چیه؟
بابام:یه نوع بیماری پسرم
داداشم:آها
من :😐😐😐