شادمانیم که در سنگدلی چون دیوار
بازهم پنجره ای در دل سیمانی ماست