‏یه سری بابام تو خونه تله موش گذاشت روی تله هم کلم بروکلی گذاشت!
موشه اومد زد رو شونم گفت: ممد ایندفه رو بیا منو‌ بگیر بکش ولی ناموسا به بابات بگو سگم بروکلی نمیخوره 😂