‏پسرعموم بچه شو با ني ني لاي و اهنگ ملايم و هزارجور قربون صدقه ميخوابونن،اونوقت من بچه بودم يه پتو مياوردن منو ميزاشتن توش دو نفر دوسرِ پتوروميگرفتن جوري تكون ميدادن نه تنهاخوابم نميبردبلكه ازسرگيجه بالامياوردم واخرشم كتك ميخوردم كه چرابالااوردم و نميخوابم :/