مـهربانی
باغ سبـزی است که
از روزنه پنجره ها باید دید
مـهربانم مگذار لحظه ای روزنه
پنجره ها بستـه شود