به گل‌ ها می‌ گویم:
رازمان را نگه دارند...
جلوتر بیا،میخواهم «ببوسمت»