شانه
کلمه ی به شدت عاشقانه ای ست!
که فرقی ندارد
مال تو باشد
_که بکشم به موهایت
یا مال من
_که سرت را بگذاری رویش!