‏دارم رازبقا میبینم بچه رییس گله فیلها گم شد همه گله ایستاد تا پیدا شه، یه بچه فیل دیگه گم شد گله توقف نکرد، بچه فیل رو که شیرها میخوردن ، گوینده گفت: او بچه رییس گله نیست پس شیرها او را میخورند و گله توقف نمی‌کند!

بابام‌گفت آره اینه 😂😂