در خیابان‌های سرد شب
جفت‌ها پیوسته با تردید
یک‌دگر را ترک می‌گویند
در خیابان‌های سرد شب
جز خداحافظ
خداحافظ صدایی نیست...