استروژن از موثرترين عوامل داشتن اندام خوش فرم میباشد
موادي كه ترشح اين هورمون را تحريك میكنند

✍️سويا
✍️كنجد
✍️رازيانه
✍️هويج
✍️شيرين بيان
✍️جو
✍️فلفل
✍️آلو
✍️توت فرنگی