بدترین شکل دلتنگی برای کسی
اینست که در کنار او باشی
و بدانی که هرگز
به او نخواهی رسید..