« قصه‌ی روز و شب من سخنی مختصر است ، روز در خوابِ خیالاتم و شب بیدارم . »