‏من هر چی سیگار میکشم که اون صدای "فیس" که تو فیلما موقع کام گرفتن از سیگار درمیاد دربیاد، درنمیاد

عوضش ریه ام طوری سرویس شده صدای ناله گرگدن بالغ میده 😑😂