آدم فقط در این حد اختیار داره ،
که تصمیم بگیره تو زندگیش
غصه چیو بخوره
و چیو بی‌خیال شه...
وگرنه همیشه غصه وجود داره...