🔴#اسید اوریک خون🔴

✅عرقیات درمانی:
🔶🔹عرق بومادران ، عرق کرفس ، عرق مرزه ، عرق خارخاسک ، عرق اسطو خودوس ، عرق عناب ، عرق شوید.

🔷🔸میزان مصرف : هریک به طور انتخابی یک فنجان بعد از هر وعده غذا.