حساب کردم دیدم فقط در صورتی میتونم مهاجرت کنم که دلار بشه هزارتومن‌ که در اون صورت دیگه نیازی به مهاجرت ندارم