‏بابام تلویزیون میدید یهو اومد گفت تو چرا مثل داداشات مستقل نمیشی خب برو یه خونه بگیر هم راحت زندگی کن هم بتونی پیشرفت کنی بعد سیگارشو برداشت رفت تو حیاط

اول فکر کردم نشسته پا این برنامه انگیزشیا رفتم طرف تلویزیون دیدم نه اخباره تیتر زده افزایش دوباره قیمت گوشت و لبنیات