13 آبان از روی پرچم اسرائیل رد نشدم پلیس گفت وایسا, چرا رد نشدی؟

ترسیدم راستشو بگم گفتم آخه لیاقت کفش یک ایرانی رو هم نداره این پرچم

پشمای پلیسه ریخت 😂😂