☸ فواید از کلام معصومین ⤵️

⇦سنجد ؛

🔺گوشتش گوشت را می‌رویاند،
⚜استخوانش، استخوان را رشد می‌دهد،
⚜پوستش، پوست را می پرود،
✨علاوه بر این، سنجد :
⚜کلیه را گرم کرده،
⚜معده را پاک می‌سازد،
⚜مایه ایمنی از بواسیر است،
⚜ساق پا را قوی می‌کند و
🔻رگ جذام را به کلی قطع مکند