‏پسر عموم به مادرش گفته زن میخوام؛ همه فامیل بسیج شدند هرچه زودتر براش یه کیس مناسب پیدا کنند

که یه وقت از دختر اونا خواستگاری نکنه emoji