زیبایی چشمانت را
بخشیدم به روزهای با هم بودنمان
تو هر روز دور میشوی و زیباتر
ومن هر روز افسرده و دلتنگ تر
باید تو را
در واژه های درهم ذهنم
به زنجیر بکشم