تازه بعد از تو
به خود آمدم و فهمیدم...
که چه اندازه
به دنیای تو وابسته شدم!♥️