و چه شیرین است
عشق
وقتی که عذاب می دهد ........................