حالا که ما یاد گرفته ایم در هوا مثل
یک پرنده پرواز کنیم
و در دریا مثل یک ماهى شنا کنیم.
فقط یک چیز باقى مانده یاد بگیریم؛
آنهم اينكه مثل یک آدم روى زمین
زندگى کنیم

برنارد شاو