تو عجب
تنگه عابرکشی ای معبر عشق
که به جز کشته ی عابر
نکند از تو عبور..............................