خوشحالم مردم در خيابان،
سرشان با گوشي گرم است
فكرش را بكن
يك خيابان، تو را مي ديد
يك خيابان، عاشقت مي شد
يك خيابان، رقيبم بود