گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاری خوشم
داروی دردم گر تویی
در اوج بیماری خوشم