تن ماهیو ۴۵ دقیقه جوشوندم یکی از این میکروبا دربازکن انداخت درو باز کرد گفت سرویس کردی بشر همش مال تو بخور گدا 😂