زیبایِ من!
سیاه اگر چشمِ تو باشد
سرم که بر زانوانِ تو باشد
می‌دانم، شب از چشم‌هایِ تو می‌آید
پنهانی به دره‌ها می‌ریزد
بر کوه‌ها و دشت‌ها می‌گسترد
دریایی تاریک، زمین را در خود می‌پوشد.
سیاه اگر چشم تو باشد، روشنایِ من است!