گفت دیده ست مرا این که کجا یادش نیست

همه چیزم شده و هیچ مرا یادش نیست!...🍃