به باباتون میگید پدر؟
حتما سر سفره هم وقتی غذا تو گلوتون گیر میکنه جرعه ای آب طلب میکنید؟