می‌دانی از وقتی
دلبسته‌ات شده ام

همه‌جا بوی
پرتقال وُ بهشت می‌دهد!