من یه بار تو جاده مشهد به طبس یه گوشه دور افتاده که پرنده پر نمیزد،

حدود 1300 کیلومتر دور از خونه!

یه سیگار روشن کردم رفیق صمیمی بابام اومد رد شد منو دید 😑😂