می‌دونی یکی از بدترین احساساتی که انسان تجربه می‌کنه چیه؟! دلسرد شدن توی اوج.. همه چیز رو توی آدم با خاک یکسان می‌کنه!