گاهی وقتا بهتره تنها باشی؛
تا کسی نتونه بهت صدمه بزنه.