👌اگر حافظه ضعیفی دارید چای گلپر بنوشید

👈علت کم حافظگی غلبه سردی به مغز هست

✍گلپر باعث میشه این غلبه سردی از بین برود
و به طور محسوس حس خواهید کرد که حافظه بهتری دارید👌