پشت ویترین مغازه ها
جنس هایی هست که خیلی
گرونن یه چیزهایی هم میشه
پیدا کرد که ارزونه
اما گاهی یه گوشه ای
یه چیزی میزارن که شاید کهنه باشه شایدم معمولی
اما روش نوشته «فروشی نیست »
آدم باید از اون جنس باشه ...