بگذار
شاعرانگی کنم
با استعاره ی
چشمانت ...
در این فصل بی بلوغ
که گل از گل
هیچ شاخه ای
نمی روید ...